Tim Hudak

Tim Hudak, MPP
Ontario PC Caucus Leader

Kính gởi Gia đình Ontario:

Tôi viết ngày hôm nay để yêu cầu được biết ý nghĩ và ý kiến của quý về tương lai của tỉnh bang vĩ đại của chúng ta. Ontario có nhiều tiềm năng lớn lao, vừa về đất đai và người dân. Nhưng tôi lo lắng về con đường mà Ontario đang đi tới ngày hôm nay.

Khi tôi đi tham quan khắp tỉnh bang để nói chuyện với các gia đình chịu khó làm ăn, họ nói với tôi rằng họ đang vất vả để theo kịp và mặc dù họ đều phải đóng thuế, chính quyền chẳng giúp ích gì được cho họ nữa.

Tôi tin rằng lời khuyên tốt nhất cho tương lai của tỉnh bang chúng ta và làm thế nào để tiến tới là từ những gia đình như quý vị. Đó là lý do tại sao tôi muốn có lời khuyên của quý vị về cách thức để chúng tôi có thể thực sự làm nhẹ gánh nặng thuế cho quý vị, làm cho chính quyền chú tâm vào các dịch vụ quan trọng nhất và tạo ra những công việc tốt trong giới tư nhân.

Tôi mong đợi những phản hồi và ý kiến của quý vị.

Nay kính,

Tim's Signature

Have Your Say Ontario