Tim Hudak

Tim Hudak, MPP
Ontario PC Caucus Leader

Mahal Naming Pamilya ng Ontario:

Ako ay sumusulat ngayon upang hingin ang inyong mga nasasaisip at mga ideya sa kinabukasan ng ating mabuting lalawigan. Ang Ontario ay mayroong napakalaking potensyal, sa parehong lupain at mga tao nito. Ngunit ako ay nangangamba tungkol sa landas ng Ontario na naririto ngayon.

Sa aking paglalakbay sa lalawigan at pakikipag-usap sa mga pamilyang masikap na nagtatrabaho, sinasabi nila sa akin na nahihirapan silang maki-ayon at sa kabila ng kanilang pagbabayad ng buwis, ang pamahalaan ay hindi na nakatutulong sa kanila.

Naniniwala ako na ang pinakamainam na payo para sa kinabukasan ng ating lalawigan at kung paano tayo makasusulong ay nagmumula sa mga pamilyang katulad ninyo. Kaya kailangan ko ang inyong payo kung paano kami makapagkakaloob sa inyo ng tunay na kaluwagan sa buwis, makapag-pokus ang pamahalaan sa mga serbisyong higit na mahalaga at makalikha ng mga mabuti, pribadong sektor na mga trabaho.

Umaasa ako sa inyong mga puna at mga ideya.

Matapat na sumasainyo,

Tim's Signature

Have Your Say Ontario