Tim Hudak

Tim Hudak, MPP
Ontario PC Caucus Leader

خانواده گرامی ساکن انتاریو:

امروز با نوشتن این نامه از شما میخواهم که ایده و فکر خود را در مورد آینده استان بزرگ خود بیان کنید. انتاریو پتانسیل عظیمی چه از نظر زمین و چه از نظر ساکنین خود دارا میباشد. اما من نگران مسیری هستم که این استان امروز در آن قدم گذاشته است.

طی گفتگوهایی که من با خانواده های پرکار این استان در سفرهای خود داشته ام، آنها اظهار نموده اند که به سختی میتوانند گذران زندگی کنند و با وجود پرداخت مالیات سنگین، دولت دیگر کاری برایشان انجام نمیدهد.

به عقیده من بهترین توصیه در مورد آینده استان ما و روش پیشرفت به سمت جلو توسط خانواده هایی مانند شما ارائه میشود. به همین خاطر من به مشورت شما جهت کاهش واقعی مالیات، تمرکز دولت بر روی خدماتی که دارای اولویت میباشد و ایجاد اشتغال مناسب در بخش خصوصی نیازمندم.

ارادتمند،

Tim's Signature

Have Your Say Ontario